Privacybeleid

Privacyverklaring

Hervormde Gemeente Oud-Alblas, gevestigd aan Dorpsstraat 50-53, 2969 AD Oud-Alblas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Dorpsstraat 50-53
2969 AD Oud-Alblas

Website: https://hervormdoud-alblas.nl

RSIN College van Kerkrentmeesters 824140394
RSIN Diaconie 824109181
KvK 76467724

De diakenen is de Functionaris Gegevensbescherming van Hervormde Gemeente te Oud-Alblas en hij is te bereiken via info@hervormdoud-alblas.nl

Persoonsgegevens

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

In het geval van gebruik van onze dienstverlening:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
  Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

In het geval van gebruik van onze dienstverlening:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hervormdoud-alblas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst met Hervormde Gemeente te Oud-Alblas. Hervormde Gemeente te Oud-Alblas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw aanmelding of gift
 • Verzenden van informatie met betrekking tot de kerk
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Het herkennen en uitsluiten van eventueel ongeoorloofd gebruik of misbruik door derden *

 • Hervormde Gemeente te Oud-Alblas heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van IP adressen en het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant. Hervormde Gemeente te Oud-Alblas is hiermee in staat is om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hervormde Gemeente te Oud-Alblas) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Personalia
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Adresgegevens
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Categorie: Technische gegevens (IP-Adres, Activiteitenlog)
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant. Hervormde Gemeente te Oud-Alblas heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking hiervan, omdat zij hiermee in staat is om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.

Categorie: Persoonsgegevens (Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats)
Bewaartermijn: Maximaal 4 weken
Reden: Indien u een verzoek indient in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas gebruikt alleen technische en functionele cookies en geen analytische cookies. De enige analysegegevens die we hebben, zijn de server logs die zijn opgeslagen door Nginx (http://nginx.org/en/). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hervormde Gemeente te Oud-Alblas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hervormdoud-alblas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Lees meer over het maken van een veilige kopie van je identiteitsbewijs via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hervormde Gemeente te Oud-Alblas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail op info@hervormdoud-alblas.nl. Als je liever een brief stuurt, stuur deze dan naar Hervormde Gemeente te Oud-Alblas, Dorpsstraat 50-53, 2969 AD Oud-Alblas, Nederland.

Wijzigingen

Als Hervormde Gemeente te Oud-Alblas de inhoud van deze privacyverklaring wijzigt, worden deze wijzigingen van kracht op het moment dat deze gepubliceerd zijn op deze website.