Anbi-status

Het overzicht van onze Organisatie t.b.v. de ANBI-status
Officiële Naam:    Hervormde Gemeente  te Oud-Alblas
RSIN College van Kerkrentmeesters  824140394
RSIN Diaconie   824109181
Kamer van Koophandel nr. 76467724

Contactgevens:     

Kerkenraad:

– e-mail:  klik hier

– postadres:  Abbekesdoel 83 2971 VD Bleskensgraaf

College van Kerkrentmeesters: –

– e-mail:    klik hier

– postadres:     Prins Johan Frisostraat 3 2969 CB Oud-Alblas

College van Diakenen:

– e-mail:  klik hier

– postadres:   Teus Vlot  Noordzijde 51  2969 AR Oud-Alblas

Kerkgebouw :

– Dorpsstraat 52  2969 AD Oud-Alblas

Doelstelling:

De gemeente heeft tot doel .. zie beleidsplan.

Beleidsplan :   

Het beleidsplan is te lezen op het intranet van onze website.

De van toepassing zijnde  kerkorde is op de landelijke site te vinden kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Bestuur:

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 6 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters, en 4 diakenen. Het college van kerkrentmeester bestaat uit 5 personen. Het college van diakenen bestaat uit 4 personen.

Beloningsbeleid:                                                                                                       

Honorering van de predikant geschiedt volgens de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit geldt ook voor anderen die in een dienstverband werkzaamheden voor de kerkelijke gemeente verrichten. Kerkenraads-en collegeleden verrichten hun werk pro-deo.

Verslag activiteiten college van kerkrentmeesters:

Erediensten;
Diverse club- en verenigingsbijeenkomsten(zie jaargids);
Evangelisatie(tent)week;
Gemeenteavonden;
Gemeentedag;
Rommelmarkt.

Inzage financiën:

Hier vindt u de financiële verantwoording van de gemeente jaarrekening 2022

Verslag activiteiten college van diakenen:

Inzamelen, beheren en besteden van diaconale gelden;
Steunen van uitzendingen van Woord en Melodie;
Steunen van H.V.D. in hun werkzaamheden in de gemeente van Oud-Alblas;
Financiële ondersteuning van nationale en internationale organisaties in overeenstemming met de grondgedachte zoals genoemd in het beleidsplan;
(Tijdelijke) financiële ondersteuning van gemeenteleden en leden buiten de kerkelijke gemeente;

Inzage financiën college van diakenen:

Hier vind u de voorlopige financiële verantwoording van de diaconie over het jaar 2023. In afwijking op de begroting zijn in de jaarrekening ook de cijfers van werkgroep Hulp Oost-Europa verwerkt.