Gebedsweek van 19 t/m 22 januari

Komende week hopen ook wij, als Gemeente, de gebedsweek digitaal vorm te geven.

Als Christen kunt u/jij vanaf maandag t/m vrijdag online afstemmen, op de site van onze Gemeente.  Internationaal zijn er gebedspunten waar dus 24 uur, 7 dagen lang, gebed zal opklimmen voor Gods troon. Jezus blijft in de Liefde van Zijn Vader en wil niets liever dan die met ons te delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Jezus is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij Hem kunnen eren en groot maken. ” Heere, schenkt ons Uw Liefde en genade, die ons brengt tot Uw troon, om U te loven en te prijzen. U bent het waardig! HEERE maakt U ons één.”

Ook u thuis, kunt gebedspunten aanreiken, algemene of persoonlijke, waar we als gemeente voor kunnen bidden.  Hoe belangrijk, juist in deze tijd van onzekerheden te bidden om Zijn nabijheid, Zijn leiding en wijsheid in de keuzes die er moeten worden gemaakt. God is hoorder der gebeden. Gebedspunten kunt u appen of bellen op het nr. 0630292687(Ellie)

Om ook de jonge gezinnen de mogelijkheid te bieden, mee te bidden, hopen we om 20.30 beginnen en we verwachten rond 21.00 af te ronden. Bidt u mee? Hij is het waardig. De evangelisatiecommissie.

Inhoud van de gebedsweek. Begint om 20.30 uur

maandag 18 januari Verborgen groeien
‘Blijf in Mij en Ik in u. Joh 15 vers 4a
Gebed: Heilige Geest, laat Christus in ons hart ontvangen als het geheim van Gods liefde. Voed en verrijk ons gebed. Verlicht ons bij het lezen van de Bijbel. Maak uw daden zichtbaar door ons heen, zodat de vruchten van uw genade in ons kunnen groeien.
punten: – Dat we in Christus mogen blijven en de vrucht van verbondenheid mogen ervaren.
-dat mensen in je omgeving de vruchten mogen plukken van je verbondenheid met Christus.
– persoonlijke gebedspunten: ……

dinsdag 19 januari Eén lichaam vormen
Dit is Mijngebod: dat u elkaar lief hebt, zoals Ik u liefgehad heb. Joh 15:12
Gebed: God onze Vader, U toont ons uw liefde door Christus en door onze broeders en zusters. Open onze harten, zodat we elkaar, hoe verschillend ook, aanvaarden en vergeven. Schenk ons samen als één lichaam te leven, zodat ieder mens als een geschenk zichtbaar zal zijn. Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer.
punten: – Voor onze Gemeente, dat we elkaar en anderen mogen dienen, zoals ook Jezus dat deed. –
-Voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar elkaar
– persoonlijk punten: ……..

woensdag 20 januari Samen bidden
Ik noem u niet meer slaven, maar vrienden. Joh. 15: 15a,14a
Gebed: Heer Jezus, uw leven was één gebed, volmaakte eenheid met de Vader. Leer ons door uw Geest te bidden zoals uw liefde vraagt. Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn in voorbede en lofprijzing. Laat uw koninkrijk van liefde komen.
punten: – Bidt voor Christenen die vervolgd worden om hun geloof, waardoor het moeilijker is om samen te komen.
-Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukking. Vaders, dat zij een goed beeld mogen laten zien van hoe God ook een Vader is.
– persoonlijke punten…….

donderdag 21 januari Veranderd door het Woord
U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Joh. 15:3
Gebed: We prijzen U, God onze Vader, omdat U ons uw woord geeft in de Heilige Schrift. We prijzen U voor het veranderende effect dat uw Woord op ons heeft. Help ons om het Leven te kiezen. Leid ons door uw Geest, zodat wij de vreugde kunnen ervaren die U zo graag met ons wilt delen.
punten: – De voortgang van het Bijbelvertaalwerk over de hele wereld, zodat iedereen Gods Woord in zijn of haar eigen taal mag lezen.
– Voor hen die de pijn ervaren van onrecht of ander lijden hebben te verduren.
– Bid dat zij God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.
– persoonlijke punten…….

vrijdag 22 januari Liefde tonen
Ik heb U ertoe bestemd, dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven Joh 15:16b
Gebed: Jezus Christus, maak ons bewogen met de mensen om ons heen. U weet hoe vaak we ons hulpeloos voelen, als we hen zien lijden. U bent daar altijd al, in uw ontferming hebt U hen al ontvangen. Spreek tot hen door onze woorden, steun hen door onze daden en laat uw zegen op ons allen rusten.
punten: – Bid voor hen die leven in armoede.
– Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
– voor onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven te zijn voor tekort.
– persoonlijke punten………..