Kerkbode nr; 9

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 9
Zondag 1 maart 2020, 2e Lijdenszondag.

09.30 uur ds. W. van Weelden, bediening van de Heilige Doop
18.30 uur ds J. Hooydonk, Kockengen

Collecten
1 diaconie: Voorjaarszendingscollecte GZB
2 kerkbeheer
Voorjaarszendingscollecte: Deo volente zondag 1 maart wordt de voorjaarszendingscollecte gehouden. De opbrengst is voor jongeren in achterstandswijken in Nicaragua. In de folder van de GZB die u bij deze kerkbode vindt, kunt u meer lezen over de activiteiten die de kerk in Nicaragua voor hen organiseert. Met uw bijdrage helpt u mee om dit werk financieel mogelijk te maken. Wilt u daarnaast ook bidden voor de kinderen en jongeren in Nicaragua?

Zingen
Vm. Ps.100,2.3
Nm. Ps.103,1.2

Kerkauto: fam. J.J.E. Blok, tel. 692297
Oppas: Marit Jabaaij, Demy Bijkerk, Iza de Heus, David Jongeneel
Bediening Heilige Doop
De Heilige Doop zal Deo volente zondag 1 maart worden bediend aan twee kinderen uit onze gemeente. Het zijn Jan Johannes Hak, Lelsstraat 15, Alblasserdam, geboren 26 december 2019 en Wouter Louwi Brand, Westeinde 26b Wijngaarden, geboren 18 december 2019. Wij vragen uw voorbede voor de ouders en hun kinderen.

Verhuizing
Mevr. Aagje de Graaf, Oosteinde, is verhuisd naar Ameide. Zij is gaan wonen in Open Vensters, afdeling Klaproos 24. Haar volledige adres is Open Vensters t.a.v. Mevr. A. de Graaf (afd. klaproos 24) Pr. Marijkeweg 34; 4233 HM Ameide
Wij willen haar ook vanaf deze plaats een goede tijd toewensen in haar nieuwe woning. De HEERE zij haar goed en nabij met het klimmen van de jaren.

Pastoralia
Voor zover ons bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in een ziekenhuis. Wij vragen uw voorbede voor hen, die thuis of elders met ziekte en zorgen te maken hebben. Wij willen met name noemen fam. Korevaar, fam. van de Graaf, mevr. De Graaf, fam. Van de Starre, mevr. Van Dalen en Mirthe Jongeneel. Het mag in geloof gebeden zijn: Doch op U zien mijn schreiende ogen, op U betrouw ik in het verdriet. Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet. O HEERE, o eeuwig Alvermogen.

Gemeenteavond
Deo volente 4 maart is er een gemeenteavond rondom het thema missionaire gemeente. Van de spreker ontving ik de volgende aankondiging:

Een hartelijke gemeente … hoe raken we harten van mensen met het hart van het Evangelie?
Wie/ hoe is onze gemeente? Welke Boodschap hebben wij?
Hoe brengen wij de boodschap van het Evangelie vandaag?
Welke weerstanden/ belemmeringen ondervinden we daarbij?
Hoe moeten we de secularisatie in onze tijd duiden en hoe moeten we erop reageren?

De avond begint om 20.00 uur in Beréa. U bent allen van harte welkom.

Bazuin:
We zijn al weer bezig met de nieuwe uitgave van de Bazuin. Hiervoor vragen wij uw medewerking. Heeft u een mooi verslag, een interessant stukje tekst, een foto, een gedicht o.i.d.? Dan zien wij dit graag tegemoet! Bijdragen voor de Bazuin zijn welkom in de postbus die in Beréa hangt, via het e-mailadres bazuin@hervormdoud-alblas.nl of in de brievenbus aan Dorpsstraat 9.
Graag ontvangen we de kopij uiterlijk 6 maart. Alvast hartelijk bedankt! De redactie.

Agenda onder het voorbehoud van Jakobus
Zo. 1 mrt. Jongensclub Eben-Haëzer”.
Ma. 2 mrt. Schoonmaak Beréa: E. Bons, A. Schellingerhout, D. Broere;
Vrouwenvereniging “Eunice”; CvK vergadering
Wo. 4 mrt. “Woord en Melodie” tot 20.00 uur. Meditatie vervalt.
Do. 5 mrt. Meisjesclub “Mirjam”; Moderamen
Za. 7 mrt. 09.00 – 10.00 uur .Kledinginzameling voor stichting HOE op parkeerplaats Beréa en om 09.00 – 10.00 kunt u spullen brengen voor de rommelmarkt in de Ambachtstraat.

Tenslotte
Op Deo volente 4 maart is er een gemeenteavond. Dhr. A. van Kralingen, ons welbekend van de kansel, komt spreken over het thema ‘missionaire gemeente’. Als hoofd van het Hoornbeeck college te Rotterdam komt hij dagelijks in aanraking met jongeren. Ook is het een speerpunt van beleid van die school om zichtbaar te zijn in de wijk daar in Rotterdam Zuid. We zien uit naar de avond en naar zijn inbreng. Ik hoop velen van u dan te mogen ontmoeten.
We zijn inmiddels weer aanbeland in de lijdenstijd. Het gaat op naar Pasen. De ultieme verlossing uit nood en dood. De Heere Jezus heeft geleden, is gestorven en begraven en is opgestaan ten derde dage. Niet de dood, maar de HEERE regeert! Zijn macht is groot. Zijn trouw zal nooit vergaan.
Komende zondag zijn wij al weer aanbeland bij de tweede lijdenszondag. Er zijn kringen, ook in onze kerk die spreken bij voorkeur over de 40 dagen tijd. Een eenvoudige rekensom leert ons dat er geen 7 Lijdenszondagen in 40 dagen passen. In een groot deel van onze kerk spreken ze dan ook van 6 Lijdenszondagen. Dit past dan weer wel in de 40 dagen. Zo zie je in onze kerk twee verschillende tradities naast elkaar lopen (en in de laatste week ook wel door elkaar heen gaan). De 40 dagentijd is van katholieke komaf. Van oudsher geldt in die traditie dat de lijdenstijd vastentijd is. De vastentijd begint met Aswoensdag en wordt voorafgegaan door het carnaval. Ik wil niet spreken over dit uitbundige feestgedruis met heidense wortels, want onze vaderen hebben zich er met recht en rede vanaf gekeerd. In oude tijden her waren carnaval en kermis aanleiding om rondom de zeden niet zo moeilijk te doen. Het niet zo nauw te nemen. Wanneer u enig besef van ontsporingen hebt, dan doet u er goed aan om het minstens een graadje erger in te schatten. Hoe het ook zij, onze vaderen hebben niets met zoveel met liederlijkheid. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Een leven bij en met de geboden Gods kent geen variatie van alle remmen los. Daarom hebben de vaderen in hun wijsheid besloten om de lijdenstijd, die voor ons geen vastentijd is en dus ook niet door een uitbundig carnaval vooraf hoeft te gaan, te beginnen op het tijdstip dat de catholica zich voorbereid op de vasten en de wereld in haar kielzog alle remmen los gooit. Niet het wereldse, maar het hemelse willen wij betrachten. Daarom kennen wij 7 Lijdenszondagen. Geheel in de lijn van het gewone hervormde leven.
De catholica kent in de eredienst een climax. Het loopt uit op de mis. Mis betekent dat het nu ten einde is. Missa est. Over en uit. Daardoor komt de gehele dienst in de katholieke kerk in het teken te staan dat de mis bediend wordt. Alles richt zich op de tafel. De dienst der gebeden, de dienst der offeranden, de dienst van het Woord. Alles staat in het gelid om uit te monden in de eucharistie. Het hoogtepunt en daarmee ook gelijk het einde. Bij ons is het hoogtepunt van de dienst de preek. Ieder van ons voorvoelt dat het na het amen van de preek geen uren meer moet duren in de kerk.
Deze intensivering kent de catholica ook in de lijdenstijd/vastentijd. Ook daar is er een verheviging naar het einde toe. In de laatste week intensiveert het lijden. Het gaat naar Goede Vrijdag. Het gaat naar het kruis. Daarom is in de lijn van de catholica de laatste week van het lijden ook een heel bijzondere week. In de opklimmende lijn wordt de gemeente dan ook opgeroepen om meer en meer in de kerk te komen om vespers met elkaar te houden. Een gewoonte om juist in die laatste dagen meer bezig te zijn met het lijden en sterven van de Heere Jezus. Een oude en eerbiedwaardige gewoonte, die geheel past in het idee van het kerkelijk jaar.
Het kerkelijk jaar is een manier om de leek, lees de gewone man, mee te nemen op reis door het evangelie. Het begint met advent. De verwachting dat de Heere Jezus komt. Dit eindigt met Kerst. De Heere Jezus wordt geboren. Dan komen de wijzen uit het Oosten om de Heere Jezus te eren met geschenken. Dit wordt gevierd op Drie koningen, 6 januari. Zo is er Epifanie, de verschijning van de Heere Jezus. In die weken ligt het accent op wat de Heere Jezus op aarde zegt en doet. De wonderen, de genezingen, de woorden komen aanbod. Dit loopt tot de lijdenstijd. Dan is er aandacht voor de weg naar het kruis te Golgotha. Het is in de catholica niet nodig om dan uitgesproken lijdenstof te bepreken. Het evangelie biedt nog tal van mogelijkheden. Maar het eindigt in het kruis. En dan de opstanding. Pasen. Veertig dagen tot Hemelvaart. Vijftig dagen tot Pinksteren. Dan begint de feestloze helft van het kerkelijke jaar. De Heere Jezus is ten hemel gevaren en wij zijn nog aarde. Deze tweede helft wordt bepaald door de zondag na Pinksteren. De zondag Trinitatis. De zondag waarop in het bijzonder aandacht is voor de belijdenis van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In dit geheel is er dus een vaste orde waarin de weg van kribbe naar kruis, van opstanding naar hemelvaart gevolgd wordt. En na Pinksteren komt het gewone leven aan bod.
Dit alles heeft natuurlijk ook zijn weerslag op het gewone hervormde leven. Maar het komt van een andere voedingsbodem. De hervormde manier is gekenmerkt door dat wij alle zondagen gebracht worden voor het aangezicht van de drie-enige God. Elke zondag wordt de volheid van het heil verkondigd. Altijd wanneer wij in Gods huis verschijnen gaat het om onszelf. Wij horen van zonde en genade. En van beide weten wij maar zo heel weinig. Wat weten wij van de zonde in ons hart en in onze wereld? O zo weinig. Het mag ons wel tot schuld brengen. Wat weten wij van de genade? O zo weinig. God is goed. God is een goeddoend God. Het mag ons wel tot verwondering brengen.
Wij komen in Gods huis om God te ontmoeten. Om te staan voor Gods heilig aangezicht. Om onze zonden te belijden. Om Hem de lof en de eer toe te brengen. Zo wordt ons zondag aan zondag de volle raad Gods verkondigd. Er is behoud voor een zondaar! Er is toekomst in de Heere Jezus Christus. Dit wordt door de Heilige Geest keer op keer bevestigd aan de harten van de gelovigen. En zo weten wij dat God altijd weer ruimte weet te maken in ons leven voor Zichzelf en voor Zijn Woord en voor Zijn dienst. Zo wordt het ons op het hart gebonden dat de zondag altijd weer een dag is om Hem te ontmoeten en Zijn grote naam te loven en te prijzen. O, wat is een zondag zonder het Woord? Dat is toch niet anders dan een verloren dag. Het mag ons smeekgebed wel zijn dat het niet leidt tot een verloren leven! Niet het kerkelijk jaar maar de zondag is bij ons zeer geëerd en geliefd. De roepstem gaat uit: kom, ga met ons en doe als wij. De zondag is de dag waarop alles gebeurd, want God schenkt heil aan arme zondaren. En beter wordt het hier op aarde niet. Soli Deo Gloria.
We mogen ons verheugen dat komende zondag twee kinderen van de gemeente de Heilige Doop ontvangen. Het is zo’n bijzonder teer gebeuren dat wie er ontvankelijk voor is, zich hogelijk verbaasd over de intensie en de reikwijdte van de genade. Deze zondag worden er twee kinderen gedoopt. Maar de volgende doopdienst staat al gepland. Die is op de eerste Paasdag. Dan zullen, zo de Heere wil en wij leven drie kinderen van de gemeente gedoopt worden. Zo worden wij als gemeente begeleid door het leven door Gods zorg, goedheid en trouw.
Er liggen meer diensten, die een bijzonder karakter dragen in het verschiet. De biddag voor gewas en arbeid komt eraan. Op Deo volente zondag 22 maart is er in de morgen de evangelisatiedienst. Het thema voor deze dienst is rust. Ach, wat hebben wij mensen rust nodig! Op Deo volente zondag 26 april hopen een aantal leden uit onze gemeente openbaar belijdenis van het geloof af te leggen. Een bijzonder gebeuren dat diep reikt in het hart. Wat een voorrecht schenkt God ons dat jong en oud Zijn Naam wil belijden in het midden van onze gemeente!
Voorts een hartelijke groet uit de Kerkstraat. Uw ds W. van Weelden