Kerkbode nr; 8

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 8
Zondag 23 februari 2020

09.30 uur ds. W. v. Weelden
18.30 uur ds P. Vernooij, Lekkerkerk

Collecten
1 diaconie
2 kerkbeheer
3 onderhoudsfonds

Zingen
Vm. Ps.123
Nm. Ps.102,15.16

Kerkauto: fam. A. ’t Hoen, tel. 0641933298
Oppas: Rebecca Hoogeveen, Neline de Wit, Marinka Jongeneel, Damaris Alting
Huwelijksjubileum
“Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan.” (Jes. 12: 4-5)
Op 23 februari a.s. hopen we 25 jaar getrouwd te zijn. Destijds zijn we niet in de kerk getrouwd. We zijn verwonderd en heel dankbaar dat de Heere ons heeft gezegend en gespaard en willen een bijeenkomst houden om hierbij stil te staan.
Deze dankbijeenkomst zal zijn op Deo volente zaterdag 29 februari aanvang 19.00 uur in de Hervormde Kerk in Oud-Alblas en zal worden geleid door ds. W. van Weelden. We willen u/ jullie als gemeente ook van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn!
Hartelijke groet, John en Lydia Bijkerk.

Verhuizing
Afgelopen week is Yilena uit ons dorp vertrokken. Ze is zelfstandig gaan wonen in onze buurgemeente. De gegevens: Yilena Chanivet, Blassekijkstraat 46, 2971 AB Bleskensgraaf. Wij willen haar ook vanaf deze plaats een gezegende tijd in haar nieuwe woning en woonplaats toewensen. De HEERE zij haar goed en nabij.
Pastoralia
Voor zover ons bekend zijn er geen gemeenteleden opgenomen in een ziekenhuis. Mevr. Van de Starre, Peperstraat heeft een goed bericht ontvangen. Ze mag een jaar wegblijven. Een teken dat alles op het moment rustig is. Wij vragen uw voorbede voor haar en voor allen, die thuis of elders met ziekte en zorg te maken hebben. Wij willen met name noemen fam. Korevaar, Mirthe Jongeneel, mevr. De Graaf, fam. van de Graaf, mevr. Aagje de Graaf, mevr. Van Dalen. Het mag ons aller gebed wel zijn: ‘O HEERE, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Verhoor m’, o Oppermajesteit, om Uwe trouw, aan mij gezworen, verhoor m’ om Uw gerechtigheid!
Bericht zondagsschool

In verband met de voorjaarsvakantie is er zondag 23 februari geen zondagsschool. Alle kinderen verwachten we weer op zondag 1 maart in de Groen van Prinsterer school.

Met vriendelijke groeten,
De leiding
Mannenvereniging:
Deo volente donderdag 27 februari is er weer mannenvereniging. J. Bijkerk behandelt Johannes 19 : 1 – 30 n.a.v. de Hervormde Vaan nr. 1 – 2020. Alle mannen zijn zoals altijd welkom. Van harte uitgenodigd om samen Bijbelstudie te doen, te zingen, te bidden en elkaar te ontmoeten. Vanaf 19.45 uur is Beréa weer open, we beginnen om 20.00 uur.

Rommelmarktcommissie
SAVE THE DATE

 • 7 maart inzamelen rommelmarktspullen, bij de loods!
 • 21 maart inzamelen rommelmarktspullen, v.a. 9 uur komen we langs! Wie helpt ons met inzamelen?! Graag even een berichtje naar Zanelle.
 • 16 mei inzamelen rommelmarktspullen.
 • 20 juni rommelmarkt.
  Verantwoording kerkrentmeesters
  Een gift ontvangen voor de kerk via ds Jongkind van € 35,00 en via ds Van Weelden van € 20,00. Hartelijk dank voor uw gave.
  Agenda onder het voorbehoud van Jakobus
  Zo. 23 febr. Jeugdvereniging “Ken Hem in al uw wegen”
  Wo. 26 febr. schoonmaak Beréa: A. Baas, M. Jongeneel, N. Hartkoorn; Bijbelkring
  Do. 27 febr. Mannenvereniging Calvijn
  Za. 29 febr. Dankbijeenkomst John en Lydia Bijkerk

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de Kerkstraat. Uw ds W. van Weelden