Kerkbode nr; 7

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 7
Zondag 16 februari 2020

09.30 uur ds. A. Snoek, Kesteren
18.30 uur ds. W. v. Weelden
Na de avonddienst zingen voor de kerkradio

Collecten
1 Diaconie
2 Kerkbeheer

Zingen
Vm. Ps. 89,1.3
Nm. Ps. 102,13.14

Kerkauto: fam. A. Stam, tel. 691891
Oppas: Aagje van Rees, Lisanne de Jong, Gabriëlle Jongeneel, Aline Voordijk
Jubileum
Wij willen ook langs deze weg de fam. Gelderblom, Dorpsstraat 33 van harte gelukwensen met hun 40 jarig huwelijksjubileum. Zij mochten het afgelopen zaterdag vieren met kinderen, kleinkinderen en familie rondom. De HEERE zij hen ook met het klimmen van de jaren goed en nabij.
Jubileum
Fam Kortleve, Westeinde 77, ziet uit naar de datum van 15 februari. Op die dag gaan zij 40 jaar als man en vrouw door het leven. Wij willen hen ook vanaf deze plaats van harte gelukwensen met dit jubileum. De HEERE spare en beware hen voor elkaar tezamen met hun kinderen en kleinkinderen.
Jubileum
Fam Van Genderen, Dorpsstraat 23 zal, zo de HEERE wil en wij leven op 21 februari 45 jaar getrouwd zijn. Het is dus al wel even terug dat zij in de echt verbonden zijn hier in de kerk door ds Kieskamp. Wij willen hen ook vanaf deze plaats alle goeds toewensen voor deze dag en voor de dagen die nog komen mogen. De HEERE zij hen tezamen met hun kinderen en kleinkinderen goed en nabij.
Geboren
Zijn bedje werd met zorg gespreid, zijn komst uitvoerig voorbereid.
Maar het leven gaf alleen de Heer, aan Hem zij alle dank en eer!
Dankbaar en blij berichten wij u over de geboorte van Raphael Johannes Cornelis. Zo berichten Jeanine & Cees Verkerk- Kwakernaak, Prinses Margrietlaan 34 de geboorte van hun derde zoon. Raphael is het broertje van Julian en Simeon.. Raphael is geboren op maandag 3 februari. Met moeder en kind gaat het goed. Wij willen hen ook vanaf deze plaats van harte gelukwensen met dit nieuwe leven. Wij danken bovenal de HEERE, die leven geeft en leven spaart.

Geboren
Uit onze liefde / uit onze dromen / uit Gods handen / ben jij gekomen.
Blij zijn wij met de geboorte van onze dochter Lotte. Zo geven Marijke en William van Dijk, Zeelt 175 te Alblasserdam (2954 BL) kennis van hun eerstgeborene. Lotte is geboren op donderdag 6 februari. Met moeder en kind gaat het goed. Wat een bijzondere genadegave Gods dat het met moeder en kind goed mag gaan.

Pastoralia
Mevr. Korevaar-Versluis, Peppellaan is opgenomen in het ASZ, locatie Dordwijk. Mirthe Jongeneel gaat nog geregeld naar het Sophiakinderziekenhuis. Daar houden ze de vinger aan de pols. Zo vragen wij uw voorbede voor haar[u begrijpt dat dit ‘haar’ meervoud is!] en voor allen, die thuis met ziekte en zorg te kampen hebben. Wij willen met name noemen mevr. Aagje de Graaf, dhr. Bouter, dhr. Korevaar, fam. Van de Graaf, Annemarie Slingerland, mevr. Van Dalen en dhr. Piet Elkhuizen. Ook gaan onze gedachten uit naar de familie Van Arkel, Noordzijde, die in rouw is om moeder van Arkel uit Groot-Ammers. Ook hoorden wij van het overlijden van Egbert Jongeneel, Burgemeester Boudet van Damstraat. Hij laat een vrouw met kinderen en kleinkinderen achter, alsook een familie van rondom. De HEERE zij hen allen goed en nabij. Ook hoorden we van de zorgen in het gezin van Johan Tuytel, Lindenlaan. Zo zijn er veel zuchtingen en gebeden. Wat is het een voorrecht wanneer men zingen en bidden kan: Mijn God, U zal ik eeuwig leven, omdat Gij het hebt gedaan. Ik verwacht Uw trouwe hulp van boven, Uw waarheid zal bestaan. Uw Naam is voor het oprecht gemoed van al Uw gunstvolk goed.

Vrouwenvereniging Eunice
Op Deo volente maandag 17 februari is er vrouwenvereniging in Beréa. De koffie en thee staan klaar om 19.45 uur, en we beginnen om 20.00 uur. Aan de beurt is bijbelstudie 8 “Jagen naar waarheid en reinheid” uit de Hervormde Vrouw nr. 1 n.a.v. 2 Tim. 2 : 1 t/m 26. De vragen zullen worden voorbereid door Margreet van Snippenberg en Diana Vlot. Alle vrouwen uit de gemeente willen we bij deze van harte uitnodigen. Het bestuur.
Jeugdclubs:

Ha meiden van groep 8!
Op donderdag 20 februari houdt meidenclub Mirjam een kennismakingsavond (19.15 – 20.45 uur in Beréa). Welkom!

Ha jongens van groep 8!
Op zondag 1 maart houdt jongensclub Eben-Haëzer een kennismakingsmiddag (13.45 – 15.30 uur in Beréa). Op deze middag is er voor jullie dus geen zondagsschool, maar kun je een kijkje komen nemen bij de club!! See you!

Ha tweede klassers!
Op zondag 8 maart houdt jeugdclub Ichthus voor jullie een kennismakingsmiddag (13.45 – 15.30 uur in Beréa). Tot dan!

Verjaringsfonds
De opbrengst van de maanden december en januari bedraagt € 904,72. Alle jarigen en die verder hun steentje hieraan hebben bijgedragen, hartelijk dank!

Zendingsbussen:
Vanaf Deo volente zondag 16 februari zal het logo van de GZB weer op de bussen bij de uitgang prijken. De inhoud zal bestemd worden voor het project ‘Zendingsexpeditie Thailand’, waar we ons als gemeente aan hebben verbonden. Dit project is een vervolg op de ‘Zendingsexpeditie Zuidoost-Azië’, dat na vier jaar afgerond is. Door uw gift in de zendingsbussen kunt u de komende maanden wekelijks een financieel steentje bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie in Thailand. Daarom van harte aanbevolen! De zendingscommissie

Verantwoording Kerkrentmeesters
Ontvangen in december:
Gewone collecten € 4.018,41
Collecte onderhoudsfonds € 529,12
Ontvangen in januari:
Gewone collecten € 2.582,25
Collecte onderhoudsfonds € 501,98

Een gift ontvangen ter vrije besteding via ouderling Bijkerk en diaken Vlot van € 20,00. Een gift ontvangen voor de kerk via ds Van Weelden van € 10,00. Voor uw giften zeggen wij u hartelijk dank.

Agenda onder het voorbehoud van Jakobus
Zo. 16 feb. Jongensclub Eben-Haëzer”
Ma. 17 febr. Vanaf 18.00 uur wordt oud papier opgehaald.
Kinderclub “De Schaapskooi”; Vrouwenvereniging “Eunice”
Wo. 19 febr. schoonmaak Beréa: L. v. Vuuren, A. v. Rees, M. Bals
“Woord en Melodie” meditatie Johan Hoogeveen; E.C.
Do. 20 febr. Meisjesclub “Mirjam”; Consistorievergadering

Tenslotte
Tobt een dominee weleens? Wat zou u denken? Ik ben elke keer dankbaar wanneer ik op maandag al naar me toe gekregen waar ik zondag over mag preken. Vanavond is mij dit nog niet helder. Dit geeft altijd onrust. Zeker als de dagen zich aanrijgen en er nog geen duidelijkheid is. Vanavond heb ik mij beperkt tot een keuze van twee. We kunnen de lezing uit Johannes vervolgen en dan kom ik uit bij de tempelreiniging (Johannes 2) of bij Nicodemus (Johannes 3). Maar ook het vervolg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis vraagt om aandacht. Artikel 5 over het gezag van de Heilige Schrift. Hoe het ook zij, u zult het zondagavond wel merken.
U weet dat het niet mijn gewoonte is om reclame te maken voor een godvruchtig werkje, want dan is het elke week wel prijs. Maar toch wil ik een uitzondering maken voor de afscheidsbundel van onze pastoraal medewerker ds Jongkind. De kerkenraad van de hervormde gemeente Brandwijk heeft bij zijn afscheid een bundel preken van zijn hand uitgegeven. Het handelt over de twaalf zonen van Jakob. Een aantal preken zult u in de loop der jaren wel gehoord hebben. Maar het is zeker de moeite waard om aan de hand van onze broeder deze zeker niet gemakkelijke kost van Genesis 49 u eigen te maken. Wanneer u belangstelling hebt, dan hoop ik dat van u te horen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met meester Aantjes, ons allen wel bekend. Ons hart bij het Woord. Het Woord aan ons hart gelegd. Wat kun je beter wensen? (P.S. voor de kosten hoeft u het niet te laten. Een bloemetje voor uw vrouw vraagt meer van uw portemonnee)
Voorts een hartelijke groet uit de pastorie. Uw ds W. van Weelden