Kerkbode nr; 6

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 6
Zondag 9 februari 2020

09.30 uur ds. W. van Weelden, Bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur ds. W. van Weelden, Nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten
1 diaconie: De Herberg
2 kerkbeheer

Diaconiecollecte:
A.s. zondag zijn de collectebekers op de avondmaalstafel bestemd voor De Herberg. De tijd waarin wij leven is vol drukte. Velen kunnen de noodzakelijke momenten van rust niet meer vinden. Terwijl bezinning juist zo belangrijk is, als levensvragen knellen of zorgen het hart bezetten. De Herberg biedt zo’n broodnodig rustpunt, een plek van stilte, een luisterend oor en geestelijke steun. Wij bevelen het werk van De Herberg hartelijk bij u aan. Ook de bussen bij de uitgang zijn deze zondag bestemd voor De Herberg.

Zingen
Vm. Ps.86,5.6
Nm. Ps.102,11.12

Kerkauto: fam. A. Houweling, tel. 692178
Oppas: Margreet v. Snippenberg, Willianne Voordijk, Anne-Mirthe Alting, Christa Bons
Rondom het Heilig Avondmaal
Willem Teellinck wil de avondmaalsganger onderwijzen rondom het Heilig Avondmaal. Hij heeft ook een preek gehouden over de vraag hoe we ons moeten gedragen aan de tafel des Heeren. Kernpunt is dat ons christelijk geloof ons verzekert dat de Heere Christus werkelijk tegenwoordig is tijdens deze heilige maaltijd.
Waar moeten wij op letten wanneer wij zijn aangezeten. Teellinck noemt zes dingen: 1. grote eerbied. 2. Diepe nederigheid. 3. Blijde dankbaarheid. 4. Vurig verlangen. 5. Intense aandacht. 6 ingespannen ijver. Aan de tafel des Heeren moeten wij heel eerbiedig zijn vanwege de hoge majesteit van God, Die daar aanwezig is. Wij moeten aan de tafel des Heeren diepe nederigheid in praktijk brengen door onze grote onwaardigheid te beseffen: wij, zondige mensen, worden toegelaten tot de tafel van de Allerhoogste. Wij moeten aan de tafel des Heeren heel dankbaar zijn voor de grote liefde die de Heere ons daar bewijst, want daar ontvangen we het lichaam en bloed van Gods Zoon om eeuwig te leven. Zo moeten we een vurig verlangen kennen aan de tafel des Heeren naar de Heere Jezus Christus, de Gekruisigde, die voedsel voor onze ziel is. Zo moeten wij onze volle aandacht geven aan alles wat daarop aanwezig is, aan wat er gebeurt en wat er gedaan wordt.
De aanzittende gasten moeten meer zien dan voor ogen is, door het licht van de goddelijke kennis waarmee zij het lichaam van Christus kunnen onderscheiden (1Kor.11,29). Zij moeten met de ogen van het geloof zien dat de predikant een dienaar van God is en dat de aanzittende gasten kinderen zijn van de Allerhoogste. Ze moeten zien dat het brood en de wijn waarachtige tekenen, panden en goddelijke instrumenten zijn om ons het lichaam en bloed van de Heere Jezus voor ogen te stellen, aan te bieden en in ontvangst te laten nemen. Als de predikant het brood neemt, het zegent, breekt en uitdeelt, moeten de aanzittende gasten door het geloof zien hoe de Heere God de Heere Jezus Christus als het ware bij de hand neemt (Jes.42,6). Ze moeten opmerken dat Hij Hem al het nodige gegeven heeft om het werk van onze verlossing te kunnen uitvoeren (Jes.61,1 en 2vv)en Hem vanwege onze zonden heeft verbroken door aan het kruishout Zijn ziel van het lichaam af te scheuren (Jes.53). De aanzittende gasten moeten zien hoe Hij vervolgens de Heere Jezus Christus ais de enige Zaligmaker en als het enige hemelse voedsel aanbiedt en aanreikt (Rom.8,32). Ten slotte laat he ontvangen en eten van het brood hun zien en begrijpen dat zij met de hand van het geloof de gekruisigde Christus aangrijpen als hun enige Heiland en Zaligmaker (Joh.1,12). Zij zien en begrijpen ook dat zij hun geestelijk voedsel uit Hem halen en dat de kracht van Zijn verzoenend sterven aan hun ziel ten goede komt door Hem met de mond van het geloof als het enige ware voedsel voor hun ziel te eten. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de drinkbeker. Dit alles is tot versterking van hun geestelijk leven (Joh.6,35vv). Deze geestelijke betekenis moeten de aanzittende gasten zien met de ogen van het hart, om waardig aan de tafel des Heeren te kunnen aanzitten.
Ons hart moet ingespannen werkzaam zijn als we aan de tafel des Heeren aanzitten. Het gaat erom dat we de geestelijke vruchten die daaruit te verkrijgen zijn, ook daadwerkelijk ontvangen. Door het goede gebruik van het Heilig Avondmaal zal de gedachtenis aan de Heere Jezus Christus zich meer en meer in ons verlevendigen. En vervolgens zullen de goede gaven van berouw, geloof en liefde worden aangewakkerd.

Pastoralia
Voor zover ons bekend is, zijn er geen gemeenteleden die in een ziekenhuis verblijven. De kleine Boaz, kleinzoon van Huib en Marjan Teeuw is ook uit het ziekenhuis en weer thuis. Een spannende tijd waar secuur handelen de opdracht is. De HEERE zij hen allen goed en nabij. Wij vragen uw voorbede voor hen en voor allen, die thuis of elders met ziekte en zorg te kampen hebben. Wij denken in het bijzonder Mirthe Jongeneel, Burgemeester Boudet van Damstraat, reist geregeld met het voorgeslacht naar het Sophiakinderziekenhuis te Rotterdam. Zij blijft onder controle. Ook gaan onze gedachten uit naar mevr. De Graaf, mevr. Aagje de Graaf, fam. Van de Graaf, dhr. Bas Swijnenburg en fam. Korevaar. Het mag ons hart wel ontstijgen: ‘Hoor, mijn gebed, mijn bang geroep, o HEERE, daar ‘k schreiend U mijn leed vertoon; ik, die bij U als vreemdeling verkeer en hier gelijk mijn vaders woon.’
Bijbelkring:
Deo volente woensdag 12 februari a.s. willen we Romeinen 7 behandelen. In het boekje “Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1)” van ds. H. van den Belt is dat het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 8 (“Gods wet”). Inleider is Hans Blok. Zoals gebruikelijk begint de Bijbelkring om 20.00 uur. Vooraf en ook tijdens de pauze is er drinken beschikbaar.

Welkom!
De Bijbelkringcommissie

Contactmiddag 55+.
Op Deo volente donderdag 13 februari bent u om 14.30 uur weer van harte welkom. Deze keer is dhr. W. van der Spek uit Hilversum onze gast. Hij komt vertellen over : “200 jaar Koninkrijk der Nederlanden”. Wij hopen op veel bezoekers! Voor vervoer zorgt mw. M.M. Hardam. tel: 692113.

Mannenvereniging:
Deo volente donderdag 13 februari is er weer mannenvereniging. A. v.d. Graaf behandelt Johannes 17 : 1 – 26 n.a.v. de Hervormde Vaan nr. 10 – 2019.
Alle mannen zijn zoals altijd van harte welkom. Van harte uitgenodigd om samen Bijbelstudie te doen, te zingen en te bidden maar ook om elkaar te ontmoeten. Vanaf 19.45 uur is Beréa weer open, we beginnen om 20.00 uur.

Buurtgezin
“Sinds een jaar Buurtgezinnen.nl actief in Molenlanden. Gezinnen die het, soms tijdelijk of door onvoorziene omstandigheden, zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk.

We brengen dit initiatief bij u onder de aandacht omdat het mooi zou zijn als ook christelijke steungezinnen zich aanmelden bij buurtgezinnen.nl. En aan de andere kant: als u met overbelasting te maken heeft, kunt u wellicht hier terecht. Meer informatie?

Kijk op de website (www.buurtgezinnen.nl) of neem contact op met coördinator Lianne de Keizer (06 28287049, lianne@buurtgezinnen.nl).”

GZB-dag:
Op Deo volente zaterdag 14 maart organiseert de GZB haar jaarlijkse ontmoetingsdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema van de GZB-dag is ‘Geef het door! Het Evangelie van generatie op generatie’. Een dag om samen te luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk, om te zingen en te bidden, om te worden bemoedigd en elkaar te ontmoeten. De sprekers zijn Ds. W. Verboom, Gert-Jan Segers en Ds. Jonathan Soro uit Zuid-Soedan. De kinderen kunnen genieten van een optreden van Marcel Zimmer en er is kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag.
Agenda onder het voorbehoud van de apostel
Zo. 9 febr. Jeugdclub “Ichthus”; Jeugdvereniging “Ken Hem in al uw wegen”
Wo. 12 febr. schoonmaak Beréa: C. Blom, J. Vlot, Sj. Eijkelenboom; Bijbelkring
Do. 13 febr. Contactmiddag 55+; Mannenvereniging “Calvijn”

Tenslotte
De Bijbel is zeer gevarieerd. Het getuigt van de Christus. Wat wordt er nu van ons verwacht? Hoe zullen wij leven? Ik ken iemand die op deze vraag steevast het volgende antwoord geeft: Micha 6:8. U kent het vast. “Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is: en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?”
Voorts een hartelijke groet uit de pastorie. Uw ds W. van Weelden