Kerkbode nr; 12

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 12
Zondag 22 maart 2020

09.30 uur ds. W. van Weelden
18.30 uur ds W. van Weelden

Collecten
1 Diaconie
2 Kerkbeheer

Zingen
Vm. Ps.97,1.7
Nm. Ps.103,1.11

Kerkauto: dhr. A. Stam, tel. 0651559640
Oppas: Jantina Roubos, Jorine Versluis, Gabriëlle Jongeneel, Christa Bons
Komende diensten
In een tijd waarin dingen onzeker raken, is het maar goed dat Gods Woord vast en zeker staat te midden van alle woelingen. Toch raken de maatregelen van onze regering ook het kerkelijk leven. Dit betekent dat voor komende zondag de evangelisatiedienst niet doorgaat. We hopen en bidden dat de kerkdienst gewoon voortgang mag hebben, maar de evangelisatiecommissie heeft besloten om alle activiteiten te staken. Uw voormalige predikant ds De Leeuw woont in Brabant. Wij hadden een ruilbeurt afgesproken, maar die is gecanceld. Het is onduidelijk of er daar wel dienst gehouden wordt. Dezelfde onduidelijkheid speelt ook ons parten. Strengere maatregelen kunnen ook de zondagse eredienst ontregelen. De kerkenraad houdt de vinger aan de pols. Wie weet wat het zijn zal wanneer u deze kerkbode onder ogen krijgt. Toch mag in het geloof één ding duidelijk zijn: hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des HEEREN. Een woord dat ik onlangs hoorde en mij is bij gebleven is dit: wanneer wij sterven veranderen wij wel van plaats, maar niet van gezelschap. Wat is het toch een voorrecht om zondag 1 van de Heidelberger Catechismus in het hart te dragen!
Overlijden
De Heere is mijn Herder. Psalm 23
Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor wat zij in ons leven heeft betekend, moeten wij u mededelen dat door de Heere is Thuis gehaald mijn Maatje, onze lieve zorgzame Moeder en onze allerliefste Oma. Zo geeft de familie kennis van het overlijden van Maria Cornelia Klazina Korevaar-Versluis. Corrie is overleden op zaterdag 14 maart in de leeftijd van 69 jaar. In verband met de maatregelen van de regering is er geen gelegenheid tot condoleren. U heeft de mogelijkheid om dit schriftelijk te doen. De begrafenis zal plaatsvinden in besloten kring. Ook dit heeft alles te maken met de uitbraak van het virus. Voorafgaand aan de teraardebestelling zal er een rouwplechtigheid zijn hier in de kerk. Ook in de kerk mogen er niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn. De rouwplechtigheid begint om 13.30 uur op donderdag 17 maart. De HEERE sterke Andries met de kinderen en kleinkinderen en de familie rondom in het dragen van dit verlies.
Pastoralia
Dhr. Andries Korevaar, Peppellaan is thuis zonder zijn vrouw, die hem zoveel jaar heeft bijgestaan. Kinderen en thuishulp zien naar hem om. Het leven is ingewikkeld.
Mevr. Hartkoorn, Peperstraat is opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. De laatste berichten zijn dat ze weer door het diepe dal heen is en aan het aansterken is. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer ze naar huis mag.
Mirthe Jongeneel, Burgemeester Boudet van Damstraat, is onder behandeling. In de nabije toekomst staan grote dingen op stapel.
Door de getroffen maatregelen is bezoek in bejaarden- en verpleeghuizen nog maar uiterst summier toegestaan. Daardoor zullen onze ouderen in Graafzicht en op andere plaatsen geen bezoek vanuit de gemeente ontvangen.
Wij vragen uw voorbede voor hen en voor allen, die thuis of elders met ziekte en moeite te kampen hebben. Wij willen met name noemen mevr. De Graaf, fam. v.d. Graaf, mevr. Van Dalen, mevr. Van de Starre, mevr. Riet den Ouden- van den Heerik, mevr. Aagje de Graaf en mevr. Houweling-Vrielink. Wat is het een voorrecht om te weten: ik zal met hart en mond, o HEERE, Uw Naam verhogen en Uw eer, dewijl Gij mij Uw bijstand boodt, mij optrokt uit de diepsten nood.
Omzien naar elkaar
Het is een goede gewoonte onder ons om hen, die buiten Oud-Alblas wonen en hier meeleven van tijd tot tijd een groet te zenden. Wellicht is het goed om in deze tijd waarin het sociale verkeer haast tot stilstand lijkt te komen een teken van betrokkenheid te geven door een kaartje te sturen of een keer te bellen. Gezien de hoeveelheid kopij hoop ik de namen in de komende kerkbode een plaats te geven.
Groet
Verrast en blij waren we met de vele kaarten die we ontvingen ter gelegenheid van onze 40-jarige bruiloftsdag.
Daarvoor zijn we erg dankbaar, de band van en met Oud-Alblas is gelukkig ook na onze verhuizing gebleven.
Onze trouwtekst was toen “De Naam van de Heere is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet” (Spreuken 18:10).
Juist ook in deze onzekere tijden mag dit voor ons allen een troost en bemoediging zijn. Hartelijke groet Gerda en Henk Bezemer

Mannenvereniging: door de maatregelen t.g.v. het coronavirus kan de laatste verenigingsavond van dit seizoen helaas niet doorgaan. We mogen terugzien op een gezegend seizoen waar we met elkaar gedeelten uit het Johannes-evangelie mochten behandelen. We spraken de laatste avond met elkaar o.a. over gesloten deuren (n.a.v. Johannes 20). Dat kan geestelijk worden gezien als de gesloten deuren van ons hart. Toen was het ook letterlijk en ook nu kan dat zo zijn als we het bijv. betrekken op situaties m.b.t. het coronavirus: weinig bezoek, mensen die in quarantaine worden geplaatst. De laatste Bijbelstudie eindigde met een gebed: “Heere Jezus, als U door gesloten deuren heen komt, doe het ook bij mij”. Want als Hij binnenkomt verandert alles. Hij brengt Zijn vrede mee: vrede met God, door Zijn bloed. We wensen alle lezers dat van harte toe. Vertrouwend op Gods goedheid en Vaderlijke zorg hopen we elkaar als leden van de mannenvereniging in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten.

Vrouwenvereniging Eunice
Wegens de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus is aan ons seizoen een abrupt einde gekomen. We mogen terugzien op fijne en gezegende avonden met elkaar waarin de 2 brieven aan Timotheüs centraal mochten staan. We willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en inbreng op deze avonden en wensen u voor de komende tijd Gods zegen toe. Zeker nu we in moeilijke en ingewikkelde tijden leven, mogen we ons afhankelijk weten van de Heere Die boven alle dingen staat.
Zijn macht is groot!
Het bestuur.

Verjaringsfonds
I.v.m. de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus zullen de verjaardagskaarten wel bij u bezorgd worden, maar zullen de zakjes voorlopig niet opgehaald worden. Als de adviezen van de overheid weer versoepeld worden waardoor dit wel weer mogelijk is, zullen de zakjes alsnog bij u worden opgehaald.

Woord & Daad
In week 14 ( 30 maart tot 4 april ) hopen we onze jaarlijkse hortensia aktie te houden als de omstandigheden het toelaten. U kunt ons hierbij helpen door één of meerdere planten te kopen. De opbrengst is voor het bekende project Learn2Learn
(onderwijs Burkina Faso). Hebt u vragen? Bel ons gerust. 0184-691695.Dit alles natuurlijk zo de Heere wil en wij leven. Hartelijke groet Alie Vink.

Rommelmarktcommissie:
A.s. zaterdag gaat de inzamelactie van de rommelmarkt niet door, i.v.m. het Coronavirus.
We komen niet huis aan huis langs!
Wel zamelen we in bij de loods aan de Ambachtsstaat! Van 9 tot 10 uur.

Zaterdag 18 april zamelen we een keer extra in. Ook van 9 tot 10 uur aan de Ambachtsstraat!

Zaterdag 16 mei hopen we weer langs te komen!

Hartelijke groet, de rommelmarktcommissie

Ps. we zamelen géén grofvuil in!

Tenslotte
In verband met de maatregelen, die de regering neemt ter bescherming van ons allen heeft de kerkenraad besloten de agenda leeg te maken. Er is inmiddels veel gesloten. Wat een voorrecht te weten dat de weg naar boven altijd open is!
De drastische maatregel om alle activiteiten die georganiseerd worden in onze gemeente stop te zetten, is het gevolg van de overtuiging dat wij de overheid gehoorzaam zijn. Wanneer wij onderscheid zouden maken in activiteiten dan treedt de bekende regel in werking ‘pas toe of leg uit’. De keuze voor het toepassen van de instructie van de overheid betekent dat wij niets uit hoeven te leggen. Want dat is werkelijk ingewikkeld. Zondag mocht de kerk opengaan. Hoe het de komende zondag zal zijn weten wij nog niet. Maar wij houden u op de hoogte.
Mocht iemand bij het radicale stilvallen van het leven behoefte hebben aan een godvruchtig werkje om het geloof te voeden en de tijd op een goede manier door te komen, dan kunt u mij altijd om raad vragen. Juist in tijden van nood is het geboden om het hart omhoog te heffen. De HEERE regeert!
Het thema van de evangelisatieweken is rust. Dit wordt ons wel op een bijzondere manier op het hart gebonden. Juist als je leeft bij de spreuk van Augustinus ‘onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U’.
Voorts een hartelijke groet uit een ietwat verlaten Kerkstraat. Uw ds W. van Weelden