Kerkbode nr; 11

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 11
Zondag 15 maart 2020

09.30 uur ds H. van de Belt, Woudenberg
18.30 uur prop. A. v. Dalen
Na de avonddienst zingen voor de kerkradio

Collecten
1 diaconie: HOE
2 kerkbeheer
Diaconiecollecte:
A.s. zondag is de collecte bestemd voor de plaatselijke werkgroep Hulp Oost-Europa. De banden met ds. Biro István en de Hongaars gereformeerde gemeente van Sighisoara worden door de leden van de werkgroep via allerlei activiteiten en met veel inzet in stand gehouden. Wij zijn verheugd dat wij elkaar over en weer tot zegen mogen zijn en dat er op velerlei verschillende manieren de verbondenheid als broeders en zusters ervaren wordt. Daarnaast mag de werkgroep veel betekenen voor anderen in Roemenië en daarbuiten, onder meer met de kledinginzameling. Voor al deze activiteiten is voortdurend geld nodig. Mogen wij ook nu weer op u rekenen?

Zingen
Vm. Ps. 103,1.11
Nm. Ps.104,1.2

Kerkauto: fam. A. B. den Hertog, tel. 691989
Oppas: Martine Bals, Dorinthe den Uil, Anne-Mirthe Alting, Aline Voordijk
Tijdelijke verhuizing
Mevr. Riet den Ouden- van den Heerik, Burgemeester Boudet van Damstraat 46 is tijdelijk verhuisd naar De Gangel te Sliedrecht. De HEERE zij haar daar goed en nabij.
Verhuizing
We ontvingen een verhuiskaart van de familie De Graaf. Wim verhuist samen met zijn moeder van het Blussé van Oud-Alblasplein 8 naar de Van der Mijlestraat 9, 2969 BH alhier. Eerst zijn de vogels overgebracht naar de nieuwe volière. Een hele klus. Wij wensen Wim in het bijzonder sterkte om alles in de nieuwe omgeving in zich op te nemen. De verhuizing heeft afgelopen week op 10 maart plaatsgevonden. Wij willen hen ook vanaf deze plaats van harte Gods nabijheid toewensen. De HEERE zij hen goed en nabij in de nieuwe woning.
Catechisatie
Aankomende week hebben jullie al weer de laatste officiële catechisatie les van dit seizoen. In de week van 23 maart is er geen catechisatie. Maar op Deo volente dinsdag 31 maart om 1800 uur verwachten wij alle catechisanten voor de afsluiting van dit seizoen. Wij zullen eerst met elkaar eten (verzorgd door Kippie) en er zal iemand langskomen die zal vertellen hoe God een ernstig mountainbike ongeluk in zijn leven heeft gebruikt ten goede. We hopen met elkaar een fijne avond te hebben. Rond 20.00 uur zullen we de avond afsluiten. Wees welkom!
Pastoralia
Mevr. Korevaar, Peppellaan verblijft in het ASZ, locatie Dordwijk. De vooruitzichten zijn voor zover wij het nu kunnen zien somber. Haar man heeft zich inmiddels bij haar gevoegd zodat ze samen op een kamer verblijven. De schaduw van de dood valt over het leven. De Heere zij hen een licht in de duisternis.
Mevr. Houweling, Kastanjelaan is opgenomen geweest in het ASZ, locatie Zwijndrecht. Daar heeft ze een knieoperatie ondergaan. Inmiddels is zij weer thuis bij haar man. Een tijd van revalidatie breekt aan. Hiermee is een lange tijd ten einde gekomen waarin na ingrepen er altijd weer een andere ingreep op stapel stond. We hopen en bidden dat het herstel voorspoedig mag zijn. De HEERE zij haar en haar man goed en nabij.
Wij vragen uw voorbede voor hen en voor allen, die thuis met moeiten en ziekten te kampen hebben. Wij willen met name noemen Mirthe Jongeneel, mevr. De Graaf, fam. van de Graaf, mevr. Van Dalen, mevr. Annemarie Slingerland en mevr. Van de Starre. Wat is het een ontboezeming maar ook een oproep tot troost en hoop: Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn Helper uit ellenden. Haast U tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is ‘t, die mijn heil volmaakt.
Vrouwenvereniging Eunice
Op Deo volente maandag 16 maart is er vrouwenvereniging in Beréa. De koffie en thee staan klaar om 19.45 uur, en we beginnen om 20.00 uur. Aan de beurt is bijbelstudie 10 “De finish in zicht” uit de Hervormde Vrouw nr. 3 n.a.v. 2 Tim. 4 : 6 t/m 22. De vragen zullen worden voorbereid door Leontine Korevaar. Alle vrouwen uit de gemeente willen we bij deze van harte uitnodigen. Het bestuur.

Bijbelkring:
Deo volente woensdag 18 maart a.s. willen we Romeinen 8 : 28 t/m 39 behandelen. In het boekje “Goudaders. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (2)” van ds. H. van den Belt is dat hoofdstuk 2 (“Gods uitverkorenen”). Inleider is Gerrit de Kluijver. Zoals gebruikelijk begint de Bijbelkring om 20.00 uur. Vooraf en ook tijdens de pauze is er drinken beschikbaar.

Welkom!

De Bijbelkringcommissie

Evangelisatiecommissie
Beste gemeenteleden,
Wat waren we blij met zoveel broeders en zusters op de gemeenteavond, die een verlangen hebben om Gods Woord uit te dragen. Ons ieders taak, maar hoe doe ik dat?
Dhr. van Kralingen vertelde ons hoe belangrijk het is om in deze wereld als Christen actief bezig te zijn. En zo de liefde van Christus te openbaren. Maar ook wat Paulus zegt in Rom. 1:16 : Ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft.
Wij hoeven ons niet voor het Evangelie te schamen, maar helaas wel eens voor het instituut de Kerk. Als mensen maken we fouten, soms grote fouten. Maar God nooit! Hij is getrouw en barmhartig, genadig en groot van goedertieren.
We gaan de evangelisatieweken weer in. Een goede gelegenheid om iemand uit te nodigen voor 1 van de activiteiten. Broeder/zuster is het ook uw verlangen, gelijk Filippus, die Nathanaël bij Jezus bracht, zo iemand bij Jezus te mogen brengen. Dat we ervoor bidden, dat God ons leidt door Zijn Geest en ons de vrijmoedigheid geeft om Zijn woord getrouw te zijn: Ga dan heen, verkondigt het evangelie aan al de volken.
Geen must, of onder druk, maar een liefdesdienst, om dit Goede Nieuws uit te mogen delen.
We bidden om gezegende weken, ter ere van Zijn grote Naam!
Het programma kunt u ook lezen op de site: www.evangelisatieoud-alblas.nl
De evangelisatiecommissie

Agenda onder het voorbehoud van Jakobus
Zo. 15 mrt. Jongensclub Eben-Haëzer”.
Ma. 16 mrt. Schoonmaak Beréa: W. Versluis, E. Heijkoop, A. Korevaar; Vanaf 18.00 uur wordt oud papier opgehaald; Vrouwenvereniging “Eunice”
Wo. 18 mrt. Kinderbijbelmiddag (evangelisatieweken)
“Woord en Melodie” meditatie: Jan Pieter Moret; Bijbelkring
Do. 19 mrt. Meisjesclub “Mirjam”; Vergadering Kerkenraad
Vrij. 20 mrt. Teenertreffen (evangelisatieweken)
Za. 21 mrt. Vanaf 9 uur worden spullen voor de rommelmarkt opgehaald, zet u ze klaar?

Tenslotte
Komende zondag mogen twee bekenden het Woord Gods onder u bedienen. In de morgendienst ds Van den Belt en in de avonddienst Ardjan van Dalen. De HEERE zij hen en u in deze diensten goed en nabij.
Een vooruitblik op de komende tijd.
Volgende week is er de evangelisatiedienst.
Op eerste Paasdag zal de Heilige Doop bediend worden aan een drietal kinderen uit onze gemeente.
Het zijn Janna Hadassa Mourik, Raphaël Johannes Cornelis en Lotte van Dijk.
Hadassa is het eerste kindje van Maarten en Corieke Mourik, Van de Mijlestraat 7 alhier. Hadassa is geboren op 8 januari 2020
Raphaël is de derde zoon van Jeanine en Cees Verkerk, Prinses Margrietlaan 34 alhier. Raphaël is geboren op 3 februari 2020 en is het kleine broertje van Julian en Simeon.
Lotte is het eerste kindje van Marijke en William van Dijk, Zeelt 175 te Alblasserdam. Lotte is geboren op 6 februari 2020.
Wij vragen uw voorbede voor deze gezinnen.
De volgende bijzondere dienst vindt plaats op 26 april. Dan is er Openbare Belijdenis des Geloofs. Een aantal mensen uit onze gemeente doen op die avond belijdenis. In een komende kerkbode hoort u hierover meer.
De komende week ben ik een paar dagen in het buitenland. Ten minste, zo de HEERE wil en wij leven. In deze tijd zijn alle plannen buitenshuis onder voorbehoud. In ons buurland wordt een theologische conferentie belegd met als thema ‘Willen christenen, wel met/van Joden leren? Een uitdagend thema. U kent mijn standpunt ten aanzien van Gods volk. De verbondenheid met Israël is onopgeefbaar, want Jezus is een Jood. En in Hem is de toegang tot God voor Jood en heiden. Zo blijft de verhouding kerk en Israël altijd schuren op de persoon van de Heere Jezus Christus. Maar dat laat onverlet dat er daarnaast zoveel zaken zijn die van hart tot hart met elkaar besproken kunnen worden. Het mag onder ons volkomen duidelijk zijn dat het gebed voor Israël onder ons niet verstommen mag.
Het is lijdenstijd. Altijd weer wordt het lijden en sterven ons gepredikt. Het verschrikkelijke is tot heil. Het onzegbare is tot zegen. Want de Heere Jezus gaat de weg van Zijn Vader. Op die weg gebeuren de meest verschrikkelijke dingen want een mensenhart is boos. Spot, smaad en hoon begeleiden Hem op deze weg. Mij trof een woord in de psalm van Augustinus. Hij spreekt tegen hen, die een andere weg bewandelen onder andere dit: ‘alsof een mens u ooit weerhoudt terug te komen van een fout! De hoogmoed is het die u vastbindt op de troon van het verderf’.
Het is een bekend lied en het is maar goed dat het een gebed is, want het klinkt als een niet te peilen zaak: ‘leer mij, O Heere, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten; o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.’
Wat een vooruitzicht is er in het geloof: ‘dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen., nu ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander. Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U voor zulk en bitter lijden mijn hart niet wijden?
Voorts een hartelijke groet uit de pastorie. Uw ds W. van Weelden

Kerkbode Oud-Alblas, jaargang 63, nr. 11
Zondag 15 maart 2020

09.30 uur ds H. van de Belt, Woudenberg
18.30 uur prop. A. v. Dalen
Na de avonddienst zingen voor de kerkradio

Collecten
1 diaconie: HOE
2 kerkbeheer
Diaconiecollecte:
A.s. zondag is de collecte bestemd voor de plaatselijke werkgroep Hulp Oost-Europa. De banden met ds. Biro István en de Hongaars gereformeerde gemeente van Sighisoara worden door de leden van de werkgroep via allerlei activiteiten en met veel inzet in stand gehouden. Wij zijn verheugd dat wij elkaar over en weer tot zegen mogen zijn en dat er op velerlei verschillende manieren de verbondenheid als broeders en zusters ervaren wordt. Daarnaast mag de werkgroep veel betekenen voor anderen in Roemenië en daarbuiten, onder meer met de kledinginzameling. Voor al deze activiteiten is voortdurend geld nodig. Mogen wij ook nu weer op u rekenen?

Zingen
Vm. Ps. 103,1.11
Nm. Ps.104,1.2

Kerkauto: fam. A. B. den Hertog, tel. 691989
Oppas: Martine Bals, Dorinthe den Uil, Anne-Mirthe Alting, Aline Voordijk
Tijdelijke verhuizing
Mevr. Riet den Ouden- van den Heerik, Burgemeester Boudet van Damstraat 46 is tijdelijk verhuisd naar De Gangel te Sliedrecht. De HEERE zij haar daar goed en nabij.
Verhuizing
We ontvingen een verhuiskaart van de familie De Graaf. Wim verhuist samen met zijn moeder van het Blussé van Oud-Alblasplein 8 naar de Van der Mijlestraat 9, 2969 BH alhier. Eerst zijn de vogels overgebracht naar de nieuwe volière. Een hele klus. Wij wensen Wim in het bijzonder sterkte om alles in de nieuwe omgeving in zich op te nemen. De verhuizing heeft afgelopen week op 10 maart plaatsgevonden. Wij willen hen ook vanaf deze plaats van harte Gods nabijheid toewensen. De HEERE zij hen goed en nabij in de nieuwe woning.
Catechisatie
Aankomende week hebben jullie al weer de laatste officiële catechisatie les van dit seizoen. In de week van 23 maart is er geen catechisatie. Maar op Deo volente dinsdag 31 maart om 1800 uur verwachten wij alle catechisanten voor de afsluiting van dit seizoen. Wij zullen eerst met elkaar eten (verzorgd door Kippie) en er zal iemand langskomen die zal vertellen hoe God een ernstig mountainbike ongeluk in zijn leven heeft gebruikt ten goede. We hopen met elkaar een fijne avond te hebben. Rond 20.00 uur zullen we de avond afsluiten. Wees welkom!
Pastoralia
Mevr. Korevaar, Peppellaan verblijft in het ASZ, locatie Dordwijk. De vooruitzichten zijn voor zover wij het nu kunnen zien somber. Haar man heeft zich inmiddels bij haar gevoegd zodat ze samen op een kamer verblijven. De schaduw van de dood valt over het leven. De Heere zij hen een licht in de duisternis.
Mevr. Houweling, Kastanjelaan is opgenomen geweest in het ASZ, locatie Zwijndrecht. Daar heeft ze een knieoperatie ondergaan. Inmiddels is zij weer thuis bij haar man. Een tijd van revalidatie breekt aan. Hiermee is een lange tijd ten einde gekomen waarin na ingrepen er altijd weer een andere ingreep op stapel stond. We hopen en bidden dat het herstel voorspoedig mag zijn. De HEERE zij haar en haar man goed en nabij.
Wij vragen uw voorbede voor hen en voor allen, die thuis met moeiten en ziekten te kampen hebben. Wij willen met name noemen Mirthe Jongeneel, mevr. De Graaf, fam. van de Graaf, mevr. Van Dalen, mevr. Annemarie Slingerland en mevr. Van de Starre. Wat is het een ontboezeming maar ook een oproep tot troost en hoop: Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn Helper uit ellenden. Haast U tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is ‘t, die mijn heil volmaakt.
Vrouwenvereniging Eunice
Op Deo volente maandag 16 maart is er vrouwenvereniging in Beréa. De koffie en thee staan klaar om 19.45 uur, en we beginnen om 20.00 uur. Aan de beurt is bijbelstudie 10 “De finish in zicht” uit de Hervormde Vrouw nr. 3 n.a.v. 2 Tim. 4 : 6 t/m 22. De vragen zullen worden voorbereid door Leontine Korevaar. Alle vrouwen uit de gemeente willen we bij deze van harte uitnodigen. Het bestuur.

Bijbelkring:
Deo volente woensdag 18 maart a.s. willen we Romeinen 8 : 28 t/m 39 behandelen. In het boekje “Goudaders. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (2)” van ds. H. van den Belt is dat hoofdstuk 2 (“Gods uitverkorenen”). Inleider is Gerrit de Kluijver. Zoals gebruikelijk begint de Bijbelkring om 20.00 uur. Vooraf en ook tijdens de pauze is er drinken beschikbaar.

Welkom!
De Bijbelkringcommissie

Evangelisatiecommissie
Beste gemeenteleden,
Wat waren we blij met zoveel broeders en zusters op de gemeenteavond, die een verlangen hebben om Gods Woord uit te dragen. Ons ieders taak, maar hoe doe ik dat?
Dhr. van Kralingen vertelde ons hoe belangrijk het is om in deze wereld als Christen actief bezig te zijn. En zo de liefde van Christus te openbaren. Maar ook wat Paulus zegt in Rom. 1:16 : Ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft.
Wij hoeven ons niet voor het Evangelie te schamen, maar helaas wel eens voor het instituut de Kerk. Als mensen maken we fouten, soms grote fouten. Maar God nooit! Hij is getrouw en barmhartig, genadig en groot van goedertieren.
We gaan de evangelisatieweken weer in. Een goede gelegenheid om iemand uit te nodigen voor 1 van de activiteiten. Broeder/zuster is het ook uw verlangen, gelijk Filippus, die Nathanaël bij Jezus bracht, zo iemand bij Jezus te mogen brengen. Dat we ervoor bidden, dat God ons leidt door Zijn Geest en ons de vrijmoedigheid geeft om Zijn woord getrouw te zijn: Ga dan heen, verkondigt het evangelie aan al de volken.
Geen must, of onder druk, maar een liefdesdienst, om dit Goede Nieuws uit te mogen delen.
We bidden om gezegende weken, ter ere van Zijn grote Naam!
Het programma kunt u ook lezen op de site: www.evangelisatieoud-alblas.nl
De evangelisatiecommissie

Agenda onder het voorbehoud van Jakobus
Zo. 15 mrt. Jongensclub Eben-Haëzer”.
Ma. 16 mrt. Schoonmaak Beréa: W. Versluis, E. Heijkoop, A. Korevaar; Vanaf 18.00 uur wordt oud papier opgehaald; Vrouwenvereniging “Eunice”
Wo. 18 mrt. Kinderbijbelmiddag (evangelisatieweken)
“Woord en Melodie” meditatie: Jan Pieter Moret; Bijbelkring
Do. 19 mrt. Meisjesclub “Mirjam”; Vergadering Kerkenraad
Vrij. 20 mrt. Teenertreffen (evangelisatieweken)
Za. 21 mrt. Vanaf 9 uur worden spullen voor de rommelmarkt opgehaald, zet u ze klaar?

Tenslotte
Komende zondag mogen twee bekenden het Woord Gods onder u bedienen. In de morgendienst ds Van den Belt en in de avonddienst Ardjan van Dalen. De HEERE zij hen en u in deze diensten goed en nabij.
Een vooruitblik op de komende tijd.
Volgende week is er de evangelisatiedienst.
Op eerste Paasdag zal de Heilige Doop bediend worden aan een drietal kinderen uit onze gemeente.
Het zijn Janna Hadassa Mourik, Raphaël Johannes Cornelis en Lotte van Dijk.
Hadassa is het eerste kindje van Maarten en Corieke Mourik, Van de Mijlestraat 7 alhier. Hadassa is geboren op 8 januari 2020
Raphaël is de derde zoon van Jeanine en Cees Verkerk, Prinses Margrietlaan 34 alhier. Raphaël is geboren op 3 februari 2020 en is het kleine broertje van Julian en Simeon.
Lotte is het eerste kindje van Marijke en William van Dijk, Zeelt 175 te Alblasserdam. Lotte is geboren op 6 februari 2020.
Wij vragen uw voorbede voor deze gezinnen.
De volgende bijzondere dienst vindt plaats op 26 april. Dan is er Openbare Belijdenis des Geloofs. Een aantal mensen uit onze gemeente doen op die avond belijdenis. In een komende kerkbode hoort u hierover meer.
De komende week ben ik een paar dagen in het buitenland. Ten minste, zo de HEERE wil en wij leven. In deze tijd zijn alle plannen buitenshuis onder voorbehoud. In ons buurland wordt een theologische conferentie belegd met als thema ‘Willen christenen, wel met/van Joden leren? Een uitdagend thema. U kent mijn standpunt ten aanzien van Gods volk. De verbondenheid met Israël is onopgeefbaar, want Jezus is een Jood. En in Hem is de toegang tot God voor Jood en heiden. Zo blijft de verhouding kerk en Israël altijd schuren op de persoon van de Heere Jezus Christus. Maar dat laat onverlet dat er daarnaast zoveel zaken zijn die van hart tot hart met elkaar besproken kunnen worden. Het mag onder ons volkomen duidelijk zijn dat het gebed voor Israël onder ons niet verstommen mag.
Het is lijdenstijd. Altijd weer wordt het lijden en sterven ons gepredikt. Het verschrikkelijke is tot heil. Het onzegbare is tot zegen. Want de Heere Jezus gaat de weg van Zijn Vader. Op die weg gebeuren de meest verschrikkelijke dingen want een mensenhart is boos. Spot, smaad en hoon begeleiden Hem op deze weg. Mij trof een woord in de psalm van Augustinus. Hij spreekt tegen hen, die een andere weg bewandelen onder andere dit: ‘alsof een mens u ooit weerhoudt terug te komen van een fout! De hoogmoed is het die u vastbindt op de troon van het verderf’.
Het is een bekend lied en het is maar goed dat het een gebed is, want het klinkt als een niet te peilen zaak: ‘leer mij, O Heere, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten; o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.’
Wat een vooruitzicht is er in het geloof: ‘dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen., nu ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander. Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U voor zulk en bitter lijden mijn hart niet wijden?
Voorts een hartelijke groet uit de pastorie. Uw ds W. van Weelden