Collecte

Geachte gemeenteleden,

In verband met de aangepaste kerkdiensten willen we u vragen uw liefdegaven over te maken op de bekende bankrekeningnummers. Voor de volledigheid hieronder benoemd:

Bankrekening Diaconie: NL94 RABO 0342 7544 59 Bankrekening Kerkvoogdij: NL97 RABO 0342 7546 96

Hartelijke groet, Uw kerkraad